കേരളാ സ്റ്റോറിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ത്? രാഷ്ട്രീയമെന്ത്?

കേരളാ സ്റ്റോറിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ത്? രാഷ്ട്രീയമെന്ത്?