ബ്രഹ്മപുരത്തെ പുക പൂർണ്ണമായും കെടുത്തിയെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം | Minnal Vartha

ബ്രഹ്മപുരത്തെ പുക പൂർണ്ണമായും കെടുത്തിയെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം | Minnal Vartha