ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപനം; അവസാന നിമിഷവും മാറ്റം

ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപനം; അവസാന നിമിഷവും മാറ്റം