രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന NIA റെയ്‌ഡിൽ PFI ദേശീയ നേതാക്കളെയടക്കം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നടപടി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ? സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം

രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന NIA റെയ്‌ഡിൽ PFI ദേശീയ നേതാക്കളെയടക്കം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നടപടി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ? സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം