വേദി നിഷേധിച്ചിട്ടും കോഴിക്കോട്ട് ലഭിച്ചത് ആവേശകരമായ സ്വീകരണമെന്ന് ശശി തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ്

വേദി നിഷേധിച്ചിട്ടും കോഴിക്കോട്ട് ലഭിച്ചത് ആവേശകരമായ സ്വീകരണമെന്ന് ശശി തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ്