വ്യാപാരിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം വ്യക്തി വൈരാഗ്യമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ

വ്യാപാരിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം വ്യക്തി വൈരാഗ്യമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ