വെങ്ങാനൂർ പൗർണിമിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രപഞ്ച മഹായാഗം

വെങ്ങാനൂർ പൗർണിമിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രപഞ്ച മഹായാഗം