മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അഭിനന്ദിച്ച് എം.എ യൂസഫലി

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അഭിനന്ദിച്ച് എം.എ യൂസഫലി