ബിക്കാനെര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി; അഞ്ചു പേര്‍ മരിച്ചു

ബിക്കാനെര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി; അഞ്ചു പേര്‍ മരിച്ചു