ലഹരിക്ക് അടിമയായ മകൻ അച്ഛനേയും അമ്മയേയും കുത്തി പരുക്കേല്പിച്ചു

ലഹരിക്ക് അടിമയായ മകൻ അച്ഛനേയും അമ്മയേയും കുത്തി പരുക്കേല്പിച്ചു