You’re very dumb for not blaming Kasoa ritual murder on TV spiritualists - Comedian Waris to NMC boss