കച്ചോടാവുമ്പോ ലാഭോണ്ടാവും നഷ്ടോണ്ടാവും

കച്ചോടാവുമ്പോ ലാഭോണ്ടാവും നഷ്ടോണ്ടാവും