ബ്രഹ്മപുരം മേഖലയിൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ- മിന്നൽ വാർത്ത

ബ്രഹ്മപുരം മേഖലയിൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ- മിന്നൽ വാർത്ത