തിരുവില്വാമലയില്‍ ആന ഇടഞ്ഞു; കൊമ്പന്റെ കുത്തില്‍ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വാമിനാഥന്‍

തിരുവില്വാമലയില്‍ ആന ഇടഞ്ഞു; കൊമ്പന്റെ കുത്തില്‍ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വാമിനാഥന്‍