കുട്ടി ക്രിക്കറ്റിന് ഇന്ന് കൊടിയേറും; ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്സിനെ നേരിടും

കുട്ടി ക്രിക്കറ്റിന് ഇന്ന് കൊടിയേറും; ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്സിനെ നേരിടും