സ്നേഹ സ്പർശമായ ദുബായിലെ 'ഖാദർ ഹോട്ടൽ'

സ്നേഹ സ്പർശമായ ദുബായിലെ 'ഖാദർ ഹോട്ടൽ'