ആറുവയസ്സുകാരൻ കാറിൽ ചാരി നിന്ന് പോയാൽ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നതാണോ സാക്ഷര കേരളത്തിന്റെ പൊയ്മുഖം? കേസെടുക്കേണ്ട പോലീസിന് കാറുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യനോട് വിധേയത്വമോ? - സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം

ആറുവയസ്സുകാരൻ കാറിൽ ചാരി നിന്ന് പോയാൽ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നതാണോ സാക്ഷര കേരളത്തിന്റെ പൊയ്മുഖം? കേസെടുക്കേണ്ട പോലീസിന് കാറുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യനോട് വിധേയത്വമോ? - സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം