ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. നിലവിലുള്ള പരാതികളിൽ നടപടിയും വേണം. പക്ഷേ, അതിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ എന്ത് പിഴച്ചു?

ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. നിലവിലുള്ള പരാതികളിൽ നടപടിയും വേണം. പക്ഷേ, അതിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ എന്ത് പിഴച്ചു?