തലശ്ശേരിയിൽ ആറ് വയസുകാരനെ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച കേസ്; പൊന്ന്യംപാലം സ്വദേശി ശിഹ്ഷാദ് കസ്റ്റഡിയിൽ

തലശ്ശേരിയിൽ ആറ് വയസുകാരനെ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച കേസ്; പൊന്ന്യംപാലം സ്വദേശി ശിഹ്ഷാദ് കസ്റ്റഡിയിൽ