''കെ.ടി ജലീലുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക''

''കെ.ടി ജലീലുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക''