വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൈപ്പടയിൽ പകർത്തി എഴുതി ഫാത്തിമ ശെഹ്ബ

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൈപ്പടയിൽ പകർത്തി എഴുതി ഫാത്തിമ ശെഹ്ബ