കോട്ടയത്തെ കൂട്ടുകെട്ട് - മാതൃഭൂമി സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം