'ചെറുവയല്‍ രാമന്‍ എഫക്ട്'; ചെറുവയല്‍ രാമനെ പരാമർശിച്ച ഡോക്യുമെന്ററി

'ചെറുവയല്‍ രാമന്‍ എഫക്ട്'; ചെറുവയല്‍ രാമനെ പരാമർശിച്ച ഡോക്യുമെന്ററി