മൻ കീ ബാത്തിന്‍റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ അതിന്‍റെ ശ്രോതാക്കളാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

മൻ കീ ബാത്തിന്‍റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ അതിന്‍റെ ശ്രോതാക്കളാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി