സമാധാന നൊബേൽ പുരസ്കാരം ജനാധിപത്യ പോരാളികൾക്ക്

സമാധാന നൊബേൽ പുരസ്കാരം ജനാധിപത്യ പോരാളികൾക്ക്