แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ 3 ศาสนา ในสถานการณ์โควิด-19

การปฎิบัติศาสนกิจ 3 ศาสนา ในยุค New Normal ทุกศาสนาร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขโดยพร้อมเพรียง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศรัทธา และการทำบุญยังคงทำได้เพียง "ปรับ เพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิด"