താലിബാനു മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാതെ വടക്കൻ സംഖ്യം

താലിബാനു മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാതെ വടക്കൻ സംഖ്യം