സൗദിയില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ സ്വീകരിച്ചവരില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ അല്‍-ബാഹ പ്രവിശ്യ

സൗദിയില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ സ്വീകരിച്ചവരില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ അല്‍-ബാഹ പ്രവിശ്യ