'ഞാൻ നടനായില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ...' വിജയരാഘവൻ സ്പീക്കിങ്

'ഞാൻ നടനായില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ...' വിജയരാഘവൻ സ്പീക്കിങ്