മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് കുടുംബത്തിന് നേരെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം; 10 വയസുകാരി മരിച്ചു

മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് കുടുംബത്തിന് നേരെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം; 10 വയസുകാരി മരിച്ചു