പോലീസിലെ ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

പോലീസിലെ ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?