കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂരിൽ ഭാര്യ വെട്ടിയ കേസിലെ പ്രതി ജീവനൊടുക്കി

കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂരിൽ ഭാര്യ വെട്ടിയ കേസിലെ പ്രതി ജീവനൊടുക്കി