മുത്തലാഖ് നിരോധന നിയമപ്രകാരം വിധി നേടിയ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് മര്‍ദ്ദിച്ചു

മുത്തലാഖ് നിരോധന നിയമപ്രകാരം വിധി നേടിയ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് മര്‍ദ്ദിച്ചു