തരൂരിന്റെ ജനപിന്തുണയിൽ മറ്റ് നേതാക്കൾക്ക് പേടിയുണ്ടോ?

തരൂരിന്റെ ജനപിന്തുണയിൽ മറ്റ് നേതാക്കൾക്ക് പേടിയുണ്ടോ?