കോവിഡ് കാലത്ത് നിർത്തലാക്കിയ ‌ടിക്കറ്റ് ഇളവ് പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം നീളുന്നു. അതിനാൽപ്രയാസപ്പെടുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.

കോവിഡ് കാലത്ത് നിർത്തലാക്കിയ ‌ടിക്കറ്റ് ഇളവ് പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം നീളുന്നു. അതിനാൽപ്രയാസപ്പെടുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.