'ചൂരലെടുത്ത് ഗോവിന്ദൻ മാഷ്'; പ്രത്യേക അഭിമുഖം

'ചൂരലെടുത്ത് ഗോവിന്ദൻ മാഷ്'; പ്രത്യേക അഭിമുഖം