മംഗളുരുവിനടുത്ത് സൂറത്ത്ക്കലിൽ യുവാവ് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു

മംഗളുരുവിനടുത്ത് സൂറത്ത്ക്കലിൽ യുവാവ് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു