പാർട്ടി ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ, പൊലീസ് അന്വേഷണം കഴിയും വരെ നടപടി വേണ്ടെന്നും തീരുമാനമുണ്ട്.

പാർട്ടി ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ, പൊലീസ് അന്വേഷണം കഴിയും വരെ നടപടി വേണ്ടെന്നും തീരുമാനമുണ്ട്.