അയോധ്യയിൽ മത്സരിക്കാൻ യോഗി ആദിത്യനാഥ്?

അയോധ്യയിൽ മത്സരിക്കാൻ യോഗി ആദിത്യനാഥ്?