اظهارات متناقض یک مقام قوه قضائیه با وجود بازداشت چندین ایرانی دو تابعیتی و تهدید شهروندان ایرانی خارج از کشور