വെള്ളത്തിലേക്ക് സിമന്റ് എറിഞ്ഞ് കാനപണി, സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി ദൃശ്യങ്ങള്‍

വെള്ളത്തിലേക്ക് സിമന്റ് എറിഞ്ഞ് കാനപണി, സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി ദൃശ്യങ്ങള്‍