ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നീട്ടിവെയ്ക്കാനുളള സാധ്യത തേടി സർക്കാർ

ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നീട്ടിവെയ്ക്കാനുളള സാധ്യത തേടി സർക്കാർ