പോലീസിന്റെ CCTV ക്യാമറകൾക്ക് കണ്ണില്ല; ഉള്ളതിനാണെങ്കിൽ കാഴ്ചയും പോര!

പോലീസിന്റെ CCTV ക്യാമറകൾക്ക് കണ്ണില്ല; ഉള്ളതിനാണെങ്കിൽ കാഴ്ചയും പോര!