Traders turn Pokuase Interchange into Fufu pounding spot