മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടിയില്ലെങ്കിൽ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു; ഈരാറ്റുപേട്ട ഗാനമേള വിവാദത്തിൽ ഗായികമാർ

മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടിയില്ലെങ്കിൽ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു; ഈരാറ്റുപേട്ട ഗാനമേള വിവാദത്തിൽ ഗായികമാർ