കൊച്ചി കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതി ഡിംമ്പിൾ ലാമ്പക്ക് ജാമ്യം

കൊച്ചി കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതി ഡിംമ്പിൾ ലാമ്പക്ക് ജാമ്യം