തൃക്കാക്കരയിലെ കുരുക്കഴിച്ചെടുക്കുമ്പോള്‍ ഗുലുമാല്‍

തൃക്കാക്കരയിലെ കുരുക്കഴിച്ചെടുക്കുമ്പോള്‍ ഗുലുമാല്‍