ബിബിൻ ജോർജ് - വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്യണൻ ചിത്രം വെടിക്കെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച തീയറ്ററുകളിലേക്ക്. സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങൾ.

ബിബിൻ ജോർജ് - വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്യണൻ ചിത്രം വെടിക്കെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച തീയറ്ററുകളിലേക്ക്. സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങൾ.