അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ പരിശീലനം നേടിയ സ്കൂബ സംഘം തിരുവനന്തപുരം കരമനയാറിൽ രക്ഷാ- പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ‌മാതൃക ആവിഷ്കരിച്ചു. ​

അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ പരിശീലനം നേടിയ സ്കൂബ സംഘം തിരുവനന്തപുരം കരമനയാറിൽ രക്ഷാ- പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ‌മാതൃക ആവിഷ്കരിച്ചു.