കനത്ത മഴ; നെല്‍കര്‍ഷകര്‍ക്കുണ്ടായത് ഒന്നേകാല്‍ കോടിയുടെ നഷ്ടം

കനത്ത മഴ; നെല്‍കര്‍ഷകര്‍ക്കുണ്ടായത് ഒന്നേകാല്‍ കോടിയുടെ നഷ്ടം